SHANGHAI
CMIC

Chế độ bảo hành

Trang chủ / Dịch vụ / Xem chi tiết

Thời gian bảo hành thiết bị là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.
Trong suốt thời gian bảo hành thiết bị, nếu phát hiện có lỗi trong thiết bị, Bên Mua sẽ phải thông báo ngay cho Bên Bán
Trường hợp lỗi của thiết bị mà nguyên nhân thuộc về Bên Bán hoặc nhà sản xuất, Bên Bán có trách nhiệm phải nhanh chóng sữa chữa và thay thế những sai sót theo sự khai báo của Bên Mua
Mua trong vòng 5 ngày và những chi phí này sẽ do Bên Bán  và/ hoặc nhà sản xuất chịu trách nhiệm.
Nhưng nếu lỗi trong thiết bị này không thuộc về Bên Bán hoặc nhà sản xuất thì Bên Mua sẽ chịu trách nhiệm các chi phí này.

Bên cạnh đó chúng tôi còn có đội ngũ kĩ sư chuyên nghiệp và những bạn chăm sóc chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực máy móc và thiết bị.Nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra lỗi hay cần sự hỗ trợ về kĩ thuật chuyên môn chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The guarantee period for the contract equipment shall be valid for 12 months beginning from the date of the machine acceptance certificate date. During the guarantee period, if any defect and/or inherent fault is discovered, the Buyer shall notify the Seller of the defective or faulty parts provided, if these involve the Seller or Manufacturer ‘s fault or responsibility, the Seller shall take prompt action withinfive (5) days to remedy, repair, or replace the defective or faulty parts at his own expenses. But if not the responsibility of the Seller or Manufacturer’s faults then the Buyer have to pay all related charges.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

合同设备的保修期自机器验收之日起十二个月。 在保修期内,如果发现任何缺陷和/或固有故障,则买方应立即通知卖方,如果这些缺陷涉及卖方或制造商的错误或责任,卖方应在五天之内立即采取行动。 但是,如果不是卖方或制造商的过失的责任,则买方必须支付所有相关费用。